Orhan Yıldız

Artvinli Orhan

TürkBirDev >Türk Birliği
TürkBirDev Türk Birliği
TürkBirDev > Türk Birliği
TürkBirDev
Şah ve Mat: Tüm Oyunları Bozan Bir Hamle - Özet
Biz "Türkler"le sorun nedir? ve Tepkiler
Türk Birleşik Devletleri Kurmanın Gerekliliği. Türk Birliği Neden Kurulmalı?
Bölüm I: TürkBirDev ve Çalişmaları
Bölüm II: Ben ne Yapabilirim?
Bölüm III: Yazi ve Mektuplar
Bölüm IV: Birlige dair Söz ve Şiirler
Bölüm V: Soru ve Yanitlar
Temsilcilikler
Türk Birliği
2007 Türk Kurultayı Sonuç Bildirisi
Türk Dünyasında Dil ve Alfabe Birliğinin Önemi
Türk Kültür Evi
Türk Birliğine Evet Kampanyası İçin
Türk Birliğine Evet Kampanyası

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri | Haber Manşetleri   
  AVRASYA KARDEŞ ÜLKELER BİRLİĞİ TÜRK BİRLİĞİ
  Turkiyede Yasadisi ve Duzensiz Goc
 

 

TÜRKİYE'DE YASADIŞI / DÜZENSİZ GÖÇ

Türkiye´de Yasadışı/Düzensiz Göç
Türkiye 30 Kasım 2004 tarihinde Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) üye olmuştur.
“Avrupa Konseyi Beşinci Bölgesel Göç Konferansı” 30 Eylül-1 Ekim 2004 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir.
1.YASADIŞI GÖÇ / GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
Yasadışı/düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti çok sık karıştırılan iki kavramdır. 
Göçmen kaçakçılığı, maddi yarar elde etmek amacıyla Türkiye’de sürekli oturma izni bulunmayan şahısların, örgütlü şebekelerce Türkiye’ye yasal olmayan yollardan girmelerinin, Türk vatandaşlarının ise yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkmalarının sağlanmasıdır. 
İnsan ticareti ise, kişilerin zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, beden organlarının verilmesini temin etmek maksatları ile tehdit ve cebir/şiddet veya nüfuzu kötüye kullanmak veya kandırmak suretiyle, tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleridir. 
Türkiye, yasadışı/düzensiz göçte transit ve hedef ülkedir.
Ülkemizin yasadışı/düzensiz göçle mücadele konusunda son dönemde gösterdiği çabalar sonucunda uluslararası yasadışı göç güzergahı Türkiye dışında başka ülkelere kayma eğilimi göstermiştir.
Yasadışı/düzensiz göçe ilişkin sayısal veriler

YIL
YASADIŞI GÖÇMEN SAYISI
GÖÇ ORGANİZATÖRÜ SAYISI
2000
94.514
850
2001
92.365
1155
2002
82.825
1157
2003
56.219
937
2004
61.228
956
2005
(1 Şubat itibariyle)
 
3445
 
84

Türkiye’den Avrupa’ya yönelik transit yasadışı göç genellikle Ege ve Akdeniz’den kaçak gemi ve tekne çıkışlarıyla gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahil güvenlik botu sayısını 86’ya, helikopter ve uçak sayısını 12’ye, mobil radar sayısını 3’e  ve personelini 4850’ye çıkarmıştır.
Ülkemizin yasadışı göç konusunda göstermiş olduğu çabalar, AB mevzuatı ile uyum çalışmaları kapsamında, “Göç ve İltica” başlıklı Eşleştirme Projesi (Twinning Project), Danimarka ve İngiltere’nin işbirliğiyle 8 Mart 2004-8 Mart 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu proje çerçevesinde, çeşitli seminerler düzenlenmiş, ayrıca, hazırlanan “Göç ve İltica Ulusal Eylem Planı” onay için Başbakanlık makamına sunulmuştur.
2. YASADIŞI GÖÇLE MÜCADELE
a)YASAL ÖNLEMLER:
Türkiye, BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi ve Göçmen Kaçakçılığı ile İnsan Ticareti’ne ilişkin ek protokollerini 2000 yılında imzalamış, bu Sözleşme ve ekleri 18 Mart 2003 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır.
Türk Ceza Kanunu: TCK’da “göçmen kaçakçılığı” tanımı yapılmış ve kaçakçılar için 2 ila 10 yıla varan cezai yaptırım ve adli para cezasi öngörülmüştür. (TCK-201/a)
Öte yandan, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5237 sayılı TCK’nın 79. maddesinde de göçmen kaçakçılığı tanımı yer almakta, bu suç için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası öngörülmektedir. Sözkonusu madde ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçunun bir tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunmasını, suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında arttırılmasını öngörmektedir.
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun: 27 Mart 2003 tarihinde onaylanan sözkonusu yasa, 6 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasada, çalışma izinlerinin sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmesi, bu bağlamda, yasadışı istihdamın önlenmesi düzenlenmiştir.
Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun : 4 Haziran 2003 tarihinde onaylanan bu Kanunla, bir Türkle evlenen yabancı kadının Türk vatandaşlığını evlenme işlemi sırasında beyana dayanarak kazanması uygulaması kaldırılarak, evlilik yoluyla vatandaşlığın kazanılması için en az üç yıl evli kalınması ve evliliğin devam etmesi şartı getirilmiştir. 
b)FİZİKİ VE TEKNİK ÖNLEMLER
AB’ne Katılım Ortaklığı ve Ulusal Programımız uyarınca, Türk makamları sınır kontrollerini arttıracak, yasadışı göçe karşı sınırlarda daha iyi kurumsal ve teknik donanım kullanacaktır.
Bu bağlamda, AB’nin ortak finansmanı ile gerçekleştirilmesi öngörülen projeler hazırlanarak AB Komisyonu’na sunulmuştur.
c) YASADIŞI GÖÇE KARŞI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
I)Geri Kabul Anlaşmaları:
Geri Kabul Anlaşmaları yasadışı göçün sonuçlarının ortadan kaldırılması ve ülkeleri önlem almaya teşvik eden, yasadışı göçle mücadelede etkin bir araçtır.

Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşması imzaladığı ülkeler
Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşması müzakereleri yapmakta olduğu ülkeler
Yunanistan
Bulgaristan
Romanya
Rusya Federasyonu
Suriye
Ukrayna
Kırgızistan
 

Türkiye ile Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, ÇHC, Fas, Gürcistan, Hindistan, İran, İsrail, Kazakistan, Libya, Lübnan, Mısır, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Sri Lanka, Sudan ve Tunus arasında Geri Kabul Anlaşması imzalanmasını teminen, diplomatik kanallarla temaslar sürmektedir.
Türkiye, AB Komisyonu ile geri kabul anlaşması müzakere sürecini başlatmayı öngörmektedir.
Geri Kabul Anlaşmalarının yanı sıra, Türkiye, Anayasa ve Pasaport Kanunu’na göre vatandaşlarını koşul gözetmeksizin geri almaktadır. Ülkemiz ayrıca, Türkiye’de yasal ikamet müsaadesi bulunan yabancıları da geri almaktadır. Keza havayoluyla Türkiye’den ayrılan üçüncü ülke vatandaşları da aynı veya bir sonraki uçakla geri gönderilmeleri halinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları uyarınca geri alınmaktadır. 
II)Uluslararası Platformlarda Türkiye
Budapeşte Süreci: 44 Avrupa ülkesi ile 11 uluslararası kuruluşun katılımıyla Avrupa çapında yasadışı göçün ele alındığı Budapeşte Süreci’nin eş başkanlığını ülkemiz yürütmektedir.

Bern İnisiyatifi: Türkiye, göç kontrolünde devletin sorumluluklarını arttırıcı çerçeve ilkelerinin, Hükümetlerin geliştirmekte oldukları göçmen politikaları ve programlarına yol gösterici nitelikte etken uygulamaların ve bu konuda ülkeler arasında ortak anlayış noktalarının saptanmasını amaçlayan Bern İnisiyatifi toplantılarına aktif olarak katılmaktadır.
Issık Göl Göç Politikası Diyaloğu: Uluslararası Göç Politikası Programı çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan bu süreç kapsamında, Orta Asya, Kafkasya ve Komşu Ülkeler Göç Politikası Konferansı’nın üçüncü toplantısı evsahipliğimizde İstanbul’da düzenlenmiştir.
Uluslararası Küresel Göç Komisyonu: BM Genel Sekreteri’nin girişimiyle 2003 yılında kurulan Komisyon’a gayri resmi danışmanlık yapan 22 üyeli Çekirdek Ülkeler Grubu’na Türkiye de üyedir. Bu çerçevede, Komisyon toplantılarına ülkemizden katılım sağlanmaktadır.
Türkiye, çok taraflı platfomlarda yasadışı göç konusunda faaliyet gösteren, Budapeşte Süreci’nin Sekretarya görevini yürüten Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile 2001 yılında bir işbirliği anlaşması imzalamıştır.
ICMPD’nin keza Sekretarya görevini üstlendiği Sınır Polisi Konferanslarına 1997’den bu yana ülkemizden de katılım sağlanmaktadır.
Öte yandan, Türkiye, ICMPD tarafından yürütülmekte olan Akdeniz Bölgesinde Transit Göç Diyaloğu girişimine de katılmaktadır. Bu çerçevede, 2004 yılında İstanbul’da evsahipliğimizde bir toplantı düzenlenmiştir.
AB’ne üye ve aday ülkelerde yasadışı göçün boyutlarının araştırıldığı ve tartışıldığı AB Yasadışı Göç ve Sınır İhlalleri Konusunda Bilgi Değişim Merkezi (CIREFI) çalışmalarına ülkemiz aktif bir şekilde katılmaktadır.
Türkiye, yasadışı göç ve insan ticareti konularında özellikle kolluk kuvvetleri arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Bali Süreci’ne de aktif olarak katılım sağlamaktadır.
 
 

turkbirdevbursa.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=